NEWS
Ordnung

§ 1. Stosowana terminologia


1. ZDM i KP – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174 a.
2. Bydgoska Karta Miejska (BKM, Karta) – dokument w postaci elektronicznej karty bezstykowej wydawanej przez ZDM i KP, na której zapisywane są bilety okresowe oraz inne rodzaje biletów (po ich wprowadzeniu).
3. Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) – legitymacja studencka posiadająca właściwości BKM, będąca nośnikiem Elektronicznych Biletów Okresowych ZDM i KP, wydana przez uczelnię, która współpracuje w tym zakresie z ZDM i KP.
4. Nośnik biletu okresowego (Nośnik) – Bydgoska Karta Miejska (BKM), Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS) lub inna karta dopuszczona prawem do stosowania, posiadająca właściwości BKM, wydana przez podmiot gospodarczy lub instytucję, która współpracuje w tym zakresie z ZDM i KP.
5. Elektroniczny Bilet Okresowy (Kontrakt) – zapis na Nośniku, uprawniający do nieograniczonej ilości przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDM i KP zgodnie z obowiązującymi przepisami taryfowymi.
6. Kodowanie – elektroniczne zapisanie Kontraktu na Nośniku.
7. COK – Centrum Obsługi Klienta zlokalizowane w siedzibie ZDM i KP.
8. POK – Punkty Obsługi Klienta zarządzane przez ZDM i KP, usytuowane w kasach biletowych lub w innych lokalizacjach wyznaczonych przez ZDM i KP.
9. Punkt sprzedaży – samoobsługowe urządzenie stacjonarne umożliwiające zakup biletów jednorazowych papierowych oraz Elektronicznych Biletów Okresowych lub punkt prowadzący sprzedaż Elektronicznych Biletów Okresowych poprzez terminale obsługowe.
10. Paragon – wydruk z terminala kodującego potwierdzający dokonanie transakcji zakupu Kontraktu, zawierający datę i godzinę transakcji, kod i opis zakodowanego biletu, cenę biletu, datę początku i końca ważności biletu, oznaczenie Punktu sprzedaży i numer Nośnika.


§ 2. Wydawanie Karty i jej aktualizowanie


1. Karta imienna


1) Wniosek o wydanie Karty lub zakodowanie innego Nośnika można pobrać w COK (ul. Toruńska 174a), w POK lub ze strony internetowej www.bydgoskakartamiejska.com.pl.
2) Warunkiem wydania Karty imiennej lub zakodowania innego Nośnika jest złożenie poprawnie wypełnionego Wniosku (z uwzględnieniem zapisu pkt. 6 i 7).
3) Aktualna lista punktów pobierania i składania Wniosków dostępna jest na stronie internetowej www.bydgoskakartamiejska.com.pl.
4) Poprawnie wypełniony Wniosek należy złożyć osobiście w COK lub POK.
5) Do realizacji przyjmowane są wyłącznie Wnioski po ich osobistym zweryfikowaniu i potwierdzeniu w COK lub POK.
6) Przy składaniu wniosku, należy przedłożyć dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, a w przypadku młodzieży szkolnej ważna legitymacja szkolna) oraz załączyć jedno aktualne zdjęcie o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm.
W przypadku braku zdjęcia można wykonać je nieodpłatnie podczas składania wniosku w COK lub POK.
7) Istnieje możliwość wypełnienia i przesłania Wniosku o wydanie Karty drogą elektroniczną (link do BKM na stronie www.bydgoskakartamiejska.com.pl).
Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika zdjęcie w formacie JPEG o wymiarach min. 2,5 cm x 3 cm i rozdzielczości 300 dpi.
Po przesłaniu Wniosku drogą elektroniczną i wstępnym zweryfikowaniu danych w nim zawartych, pasażer zostanie poproszony drogą elektroniczną o stawienie się w COK w celu okazania dokumentu tożsamości potwierdzającego zawarte
we wniosku dane.
8) Za osobę niepełnoletnią Wniosek wypełnia, składa i potwierdza, a także odbiera Kartę rodzic lub opiekun prawny dziecka.
W przypadku osób, które ukończyły 13 lat dopuszcza się realizację powyższych czynności bez udziału opiekuna prawnego, po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.
9) Niekompletny lub błędnie wypełniony Wniosek nie stanowi podstawy do wydania Karty lub zakodowania innego Nośnika.
10) Wnioskodawca odbiera Kartę imienną osobiście w COK lub POK, w którym złożył Wniosek, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia Wniosku, po okazaniu dokumentu tożsamości.
Dopuszcza się możliwość odbioru Karty przez osobę trzecią na podstawie pisemnego upoważnienia wystawionego przez Wnioskodawcę.
11) W przypadku wniosku o zakodowanie innego Nośnika niż BKM, wnioskodawca zgłasza się z Nośnikiem w COK, w terminie 7 dni od złożenia Wniosku w celu dokonania personalizacji przedmiotowej karty.
12) Karta wydana przez COK lub POK jest Kartą aktywną przystosowaną do kodowania Kontraktu.
13) Użytkownik może być w posiadaniu jednej aktywnej Karty imiennej.
14) Wnioskodawca otrzymuje pierwszą Kartę bezpłatnie.
15) Każdorazową zmianę danych osobowych Wnioskodawca zgłasza w COK celem uaktualnienia informacji zapisanych na Nośniku. Aktualizacji na przedmiotowym Nośniku dokonuje pracownik COK na podstawie prawidłowo wypełnionego Wniosku. W przypadku nie dokonania aktualizacji danych osobowych zakodowany Kontrakt jest nieważny.
16) Zmiana przysługujących uprawnień do ulgi (np. uczeń uprawniony do 48% ulgi nabywa status studenta i uzyskuje uprawnienia do 50% ulgi) lub nabycie uprawnień do ulgi (np. nabycie statusu emeryta przed upływem 65 lat powoduje nabycie uprawnień do 48% ulgi) wymaga uaktualnienia informacji zapisanych na Karcie. Aktualizacji na przedmiotowej Karcie dokonuje pracownik COK na podstawie prawidłowo wypełnionego Wniosku.
17) Za aktualizację danych związaną z wydaniem nowej Karty pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10,00 zł.


2. Karta na okaziciela


1) Karta na okaziciela nie jest personalizowana, może być używana przez wielu użytkowników i nie wymaga złożenia Wniosku o jej wydanie.
2) Karta na okaziciela wydawana jest w COK (przy ul. Toruńskiej 174a) lub POK (tylko w kasach biletowych przy ul. Zygmunta Augusta 10 oraz przy ul. Konfederatów Barskich 7).
3) Wydanie Karty na okaziciela następuje w chwili zakupu Elektronicznego Biletu Okresowego na okaziciela według obowiązującej taryfy.
4) Na Karcie na okaziciela można zapisać tylko elektroniczny bilet okresowy na okaziciela.


§ 3. Zasady kodowania Elektronicznych Biletów Okresowych


1. Karta imienna może być nośnikiem dowolnego biletu okresowego przewidzianego w cenniku opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDM i KP.
2. Karta na okaziciela może być nośnikiem wyłącznie biletów okresowych na okaziciela.
3. Kodowanie odbywa się w odpowiednio oznakowanych punktach (COK, POK oraz w Punktach sprzedaży).
4. Kodowanie dokonywane jest przez pracownika COK, POK lub Punktu sprzedaży.
5. W celu zawarcia kontraktu pasażer informuje pracownika COK, POK lub Punktu sprzedaży o rodzaju oraz okresie ważności biletu, jaki chce zakupić. W przypadku zakupu biletu w samoobsługowym urządzeniu stacjonarnym odpowiednie czynności należy wykonać zgodnie z instrukcją znajdującą się na automacie.
6. Karta imienna ze zdefiniowaną ulgą (np. 48%) umożliwia Kodowanie dowolnego biletu ulgowego zgodnego z zapisem w pamięci karty (w tym przypadku 48%) oraz dowolnego biletu Normalnego (bez ulgi).
7. Karta imienna bez zdefiniowanej ulgi umożliwia Kodowanie dowolnego biletu imiennego normalnego przewidzianego w cenniku opłat.
8. ELS może być nośnikiem wyłącznie Elektronicznego Biletu Okresowego ulgowego ustawowego.
9. Na Nośniku można równocześnie zakodować maksymalnie 2 różne Elektroniczne Bilety Okresowe.
10. Każdorazowo po zakodowaniu Kontraktu, z wyłączeniem zakupu za pomocą strony internetowej, wydawany jest Paragon z terminala kodującego. Użytkownik Nośnika ma obowiązek zweryfikować zgodność danych znajdujących się na Paragonie z terminala z żądanym Kontraktem.
11. Potwierdzeniem zakupu Kontraktu jest Paragon, który stanowi podstawę składania ewentualnych reklamacji.
12. W przypadku gdy dzień rozpoczęcia ważności Elektronicznego Biletu Okresowego jest równocześnie dniem jego zakupu, bilet jest ważny z chwilą jego zakupu.
13. Termin i rodzaj zakodowanego biletu oraz przysługującej ulgi można sprawdzić przy pomocy terminala kodującego w COK, POK i każdym Punkcie sprzedaży.
14. Upływ okresu ważności biletu zakodowanego na Karcie nie będzie sygnalizowany w specjalny sposób.
15. Elektroniczny Bilet Okresowy można nabyć w przedsprzedaży, nie wcześniej jednak niż 30 dni przed okresem jego ważności.


§ 4. Ogólne zasady zakupu biletu przez stronę WWW


1. Pasażer ma możliwość zakupu biletu okresowego za pośrednictwem strony WWW.
2. Warunkiem nabycia biletu okresowego jest prawidłowe wypełnienie przez pasażera danych wymaganych przez serwis WWW.
3. Po dokonaniu zakupu biletu okresowego należy udać się do samoobsługowego urządzenia stacjonarnego (automatu biletowego) celem zapisania Kontraktu na Nośniku.
4. Szczegółowe zasady korzystania z usługi zakupu biletu okresowego przez stronę WWW określone są w odrębnym regulaminie tj. „Regulaminie korzystania z serwisu internetowej sprzedaży biletów”.


§ 5. Zasady korzystania z Bydgoskiej Karty Miejskiej


1. Z Elektronicznego Biletu Okresowego imiennego zakodowanego na Karcie imiennej lub innym Nośniku korzystać może wyłącznie osoba, której dane zostały zapisane na Karcie (Nośniku).
2. Karta (Nośnik) bez zakodowanego na niej ważnego Kontraktu, ani sam Paragon nie upoważniają do korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej organizowanej przez ZDM i KP.
3. Korzystanie z przejazdu na podstawie Elektronicznego Biletu Okresowego nie wymaga rejestracji Nośnika przy wejściu do pojazdu.
4. Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek inny sposób uszkadzać mechanicznie (np. dziurkować, obcinać).
5. Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
6. Kartę można bezpiecznie przechowywać i użytkować wraz z innymi kartami tego typu (np. kartami płatniczymi).


§ 6. Zasady kontroli Elektronicznych Biletów Okresowych


1. Kontrolę Elektronicznych Biletów Okresowych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby upoważnione przez ZDM i KP, posługujące się identyfikatorem i wyposażone w czytniki kontrolerskie.
2. Pasażer podczas kontroli zobowiązany jest okazać Nośnik kontrolerowi, w sposób umożliwiający pełną weryfikację ważności biletu.
3. W przypadku posługiwania się Elektronicznym Biletem Okresowym imiennym ulgowym, pasażer zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.
4. Czytnik kontrolera weryfikuje zawartość Nośnika biletu okresowego pasażera pod względem poprawności zawartych danych oraz sprawdza czy dany Nośnik znajduje się na liście kart zablokowanych.


§ 7. Zasady reklamacji


1. Reklamacje związane z korzystaniem z Karty lub innego Nośnika przy przejazdach środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez ZDM i KP można składać wyłącznie w COK z zastrzeżeniem zapisu ust. 6 i 7.
2. Podstawę reklamacji stanowi okazanie Paragonu lub wydruku z systemu sprzedaży biletów on-line (w przypadku zakupu biletu za pośrednictwem strony www), potwierdzającego zakup danego Elektronicznego Biletu Okresowego.
3. Paragon zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie znajdujących się na nim informacji nie może być podstawą reklamacji.
4. W przypadku braku reklamowanej Karty reklamacja nie może być przyjęta z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 11.
5. Kartę z ujawnioną wadą fabryczną można bezpłatnie wymienić w COK.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności zakodowanego Elektronicznego Biletu Okresowego imiennego z żądanym (niewłaściwy rodzaj biletu, inny okres ważności biletu) Pasażer może dokonać zmiany Kontraktu w Punkcie sprzedaży,
w którym dokonał zakupu w ciągu 1 godziny od momentu kodowania, ale nie później niż w danym dniu.
7. W przypadku posiadania ważnego biletu zakupionego zgodnie z obowiązującym cennikiem na jedną lub dwie linie Pasażer może w dowolnym czasie dokonać zmiany numeru linii w COK (przy ul. Toruńskiej 174a) lub POK (tylko w kasach biletowych przy ul. Zygmunta Augusta 10 oraz przy ul. Konfederatów Barskich 7).
8. Na wniosek Pasażera zakodowany Elektroniczny Bilet Okresowy imienny można w dowolnym czasie w okresie ważności biletu anulować w COK.
9. Jeżeli bilet zostanie anulowany przed rozpoczęciem okresu jego ważności Pasażer otrzymuje zwrot całej kwoty stanowiącej równowartość Kontraktu.
10. Jeżeli bilet zostanie anulowany w okresie jego ważności Pasażer otrzyma zwrot części wartości Kontraktu obliczoną proporcjonalnie do okresu jego niewykorzystania, po potrąceniu 10% opłaty manipulacyjnej liczonej od zwracanej kwoty.
11. Utratę Nośnika biletu okresowego imiennego (zgubienie, kradzież, zniszczenie) należy pisemnie zgłosić do COK. Karta taka zostaje zablokowana.
12. ZDM i KP nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie Nośnika biletu okresowego przez osobę nieupoważnioną, od momentu utraty Nośnika przez jego właściciela do chwili zgłoszenia tego faktu w COK.
13. Wydanie nowej Karty wymaga: złożenia nowego Wniosku oraz uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,00 PLN, za ponowne zakodowanie danych na Karcie.
14. Bilet okresowy odtworzony jest na nowej Karcie po uprzedniej weryfikacji potwierdzenia zapłaty w systemie informatycznym rejestrującym sprzedaż.


§ 8. Inne usługi kodowane na Bydgoskiej Karcie Miejskiej


1. W przypadku kodowania na Karcie usług innych niż Elektroniczny Bilet Okresowy, za ich kodowanie oraz realizację odpowiada sprzedający usługi.
2. Kodowanie na Karcie innych usług, niż Elektroniczny Bilet Okresowy, nie wyklucza i nie zagraża korzystaniu z Karty jako nośnika biletów ZDM i KP.

data aktualizacji 26.08.2010